TERUG

Naar de inlogpagina

Paradijsvogelplant (Strelitzia Nicolai)

5 punten

Paradijsvogelplant (Strelitzia Nicolai)

 

De Paradijsvogelplant, ook bekend als Strelitzia Nicolai, is een opvallende en majestueuze kamerplant die zijn naam dankt aan de kenmerkende bloemen die lijken op paradijsvogels. Met zijn grote, opvallende bladeren en indrukwekkende hoogte, voegt deze plant een vleugje tropische elegantie toe aan elke ruimte. De bladeren zijn langwerpig, donkergroen en hebben een opvallende structuur, waardoor de plant een echte blikvanger is.

 

Verzorging:

 

  1. Licht: De Paradijsvogelplant houdt van helder, indirect licht. Plaats hem bij voorkeur in de buurt van een raam zonder direct zonlicht, hoewel hij ook goed gedijt in lichte schaduw.
  2. Water: Matig water geven is ideaal. Laat de bovenste laag van de grond tussen de gietbeurten opdrogen. Voorkom dat de plant in water blijft staan, want dit kan wortelrot veroorzaken.
  3. Temperatuur en Luchtvochtigheid: Houd de temperatuur rond de 18-24 graden Celsius en zorg voor een gematigde luchtvochtigheid. Deze plant gedijt goed bij normale kamertemperaturen.
  4. Voeding: Geef de plant in het groeiseizoen (lente en zomer) om de paar weken een uitgebalanceerde vloeibare meststof. In de herfst en winter heeft de plant minder voeding nodig.
  5. Verpotting: Verpot de Paradijsvogelplant als dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer de wortels de pot vullen. Doe dit bij voorkeur in het voorjaar.

 

Met deze eenvoudige verzorgingsrichtlijnen kun je genieten van de prachtige Paradijsvogelplant en zijn weelderige groen in je huis behouden.

 

 

Over de Botanische Tuin Zuidas

 

De Botanische Tuin Zuidas, voor augustus 2016 bekend als Hortus Botanicus Vrije Universiteit Amsterdam, is een botanische tuin in Amsterdam-Zuid.

 

De tuin ligt tussen het ziekenhuis en de universiteitscampus aan de Van der Boechorststraat nummer 8. Het hek, gemaakt door kunstenaar Ruud-Jan Kokke, vormt de entree tot de tuin. De tuin wordt onderhouden door de vaste medewerkers met de hulp van vrijwilligers.

 

De tuin werd oorspronkelijk in 1967 ingericht als een systeemtuin van de Vrije Universiteit, waarin de planten waren geordend naar verwantschap. Hij werd ontworpen door de vermaarde Amstelveense parkenbeheerder C.P. Broerse en bestond uit een buitenterrein en een kassencomplex. Op het buitenterrein zijn een varentuin en een Chinese tuin in penjing-stijl te vinden. Het kassencomplex omvat onder andere een tropische kas, thans verbouwd tot wintertuin, en een succulentenkas.

 

Cactussen

De Botanische Tuin Zuidas beheert een aantal collecties die zijn aangemeld bij de Stichting Nationale Plantencollectie (SNP), waaronder de meest uitgebreide verzameling cactussen in Nederland, vetplanten, winterharde varens en orchideeën. De cactuscollectie is indrukwekkend met geslachten als Mammillaria, Opuntia, Copiapoa en Echinopsis zij aan zij in een volgepropte kas. Daarnaast is er ook nog een onverwarmde kas met enigszins winterharde cactussen. De bloeiperiode begint in mei, nadat ze de eerste keer water hebben gekregen, tot aan augustus. Veel cactussen zijn beschermd en worden met uitsterven bedreigd en staan dan ook op de rode lijst.

 

Penjing

Als enige in Nederland beschikt de Botanische tuin over een verzameling penjing en bonsai, een geschenk uit 1982 van de toenmalige directeur van de Floriade. Penjing is een Chinese kunstvorm die, met miniatuurstenen en -planten, de natuur in geconcentreerde vorm weergeeft. Penjing wordt in China al ruim 2000 jaar beoefend – zeker 800 jaar vóórdat Japan de kunst afkeek en wereldwijd faam verwierf met bonsai. De bonsai in de Botanische tuin zijn uitsluitend in de zomermaanden te bewonderen, wanneer ze buiten staan opgesteld. De naar eeuwenoude tradities gemodelleerde penjing-stenen zijn permanent te zien: een gedeelte van het complex is ingericht als Chinese tuin.

 

Welkom in de tuin

In de loop der tijd is de Hortus wetenschappelijk gezien (voor onderzoek en onderwijs aan de Vrije Universiteit) van minder betekenis geworden. Als fraaie trekpleister heeft de Botanische tuin echter niet aan importantie ingeboet. In deze groene oase tussen het ziekenhuis en de Vrije Universiteit kan je als medewerker even heerlijk ontsnappen aan de hectiek van alledag.

 

De Botanische tuin Zuidas is gratis toegankelijk op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

 

Op voorraad

Beschrijving

White Bird of Paradise Plant (Strelitzia Nicolai)

 

The Bird of Paradise plant, also known as Strelitzia Nicolai, is a striking and majestic houseplant that gets its name from its distinctive flowers that resemble birds of paradise. With its large, showy leaves and impressive height, this plant adds a touch of tropical elegance to any space. The leaves are elongated, dark green and have a striking structure, making the plant a real eye-catcher.

 

Care:

 

  • Light: The Bird of Paradise plant likes bright, indirect light. Preferably place it near a window without direct sunlight, although it also thrives in light shade.
  • Water: Moderate watering is ideal. Allow the top layer of soil to dry between waterings. Avoid allowing the plant to stand in water as this can cause root rot.
  • Temperature and Humidity: Keep the temperature around 18-24 degrees Celsius and ensure moderate humidity. This plant thrives at normal room temperatures.
  • Nutrition: Provide the plant with a balanced liquid fertilizer every few weeks during the growing season (spring and summer). In autumn and winter the plant needs less nutrition.
  • Repotting: Repot the Bird of Paradise plant when necessary, for example when the roots fill the pot. Preferably do this in the spring.

 

With these simple care guidelines, you can enjoy the beautiful Bird of Paradise plant and maintain its lush greenery in your home.

 

 

About the Botanical Garden Zuidas

 

The Botanical Garden Zuidas, known before August 2016 as Hortus Botanicus Vrije Universiteit Amsterdam, is a botanical garden in Amsterdam South.

 

The garden is located between the hospital and the university campus at Van der Boechorststraat number 8. The fence, made by artist Ruud-Jan Kokke, forms the entrance to the garden. The garden is maintained by permanent employees with the help of volunteers.

 

The garden was originally established in 1967 as a system garden of the Vrije Universiteit, in which the plants were organized by relationship. It was designed by the renowned Amstelveen parks manager C.P. Broerse and consisted of an outdoor area and a greenhouse complex. The outdoor area features a fern garden and a Chinese penjing-style garden. The greenhouse complex includes a tropical greenhouse, currently converted into a winter garden, and a succulent greenhouse.

 

Cacti

The Zuidas Botanical Garden manages a number of collections that are registered with the National Plant Collection Foundation (SNP), including the most extensive collection of cacti in the Netherlands, succulents, hardy ferns and orchids. The cactus collection is impressive with genera such as Mammillaria, Opuntia, Copiapoa and Echinopsis side by side in a packed greenhouse. There is also an unheated greenhouse with somewhat hardy cacti. The flowering period starts in May, after they are first watered, until August. Many cacti are protected and threatened with extinction and are therefore on the red list.

 

Penjing

The Botanical garden is the only one in the Netherlands to have a collection of penjing and bonsai, a gift from 1982 from the then director of the Floriade. Penjing is a Chinese art form that uses miniature stones and plants to portray nature in a concentrated form. Penjing has been practiced in China for over 2,000 years – at least 800 years before Japan copied the art and gained worldwide fame with bonsai. The bonsai in the Botanical Garden can only be admired in the summer months, when they are placed outside. The penjing stones, modeled after centuries-old traditions, are permanently on display: part of the complex is designed as a Chinese garden.

 

Welcome to the garden

Over time, the Hortus has become less important from a scientific point of view (for research and education at the Vrije Universiteit). However, the Botanical Garden has not lost its importance as a beautiful attraction. In this green oasis between the hospital and the Free University, you as an employee can escape the hectic pace of everyday life.

 

The Zuidas Botanical Garden is freely accessible from Monday to Friday from 9:00 am to 5:00 pm.